Η υλοποίηση του Έργου διακρίνεται σε πέντε (5) επιμέρους φάσεις:

1

ΦΑΣΗ 1η

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση του τρόπου διαχείρισης των δασών στην Ελλάδα, ενημέρωση όλων των σχετιζόμενων φορέων με το αντικείμενο με την οργάνωση τεσσάρων (4) ημερίδων στις περιοχές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, καθώς και την δημιουργία ενός ιστότοπου του Έργου, ο οποίος θα στοχεύει στη διευκόλυνση της διαδικασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης του κοινού γενικότερα.

2

ΦΑΣΗ 2η

Στη δεύτερη φάση περιλαμβάνεται η σύνταξη των Ελληνικών προδιαγραφών για την πιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης των δασών της χώρας μας, τη διαβούλευσή τους και την πιλοτική εφαρμογή τους σε δασικά συμπλέγματα

3

ΦΑΣΗ 3η

Σε αυτή τη Φάση, θα συνταχθούν οι προδιαγραφές για το Ελληνικό Σύστημα  Πιστοποίησης της προέλευσης των προϊόντων ξύλου. Στην συνέχεια θα περάσουν από το στάδιο της διαβούλευσης και αφού αναμορφωθούν, όπου χρειάζεται, θα εφαρμοσθούν πιλοτικά σε Βιομηχανία Ξύλου. Τέλος, σε αυτήν τη φάση θα συνταχθεί το Καταστατικό του Ελληνικού Συστήματος Δασικής Πιστοποίησης.

4

ΦΑΣΗ 4η

Με τη λήξη των πιλοτικών εφαρμογών θα ακολουθήσει η ενσωμάτωση των αλλαγών που απαιτούνται, ώστε να μπορεί να εφαρμόζεται χωρίς προβλήματα το πλαίσιο προδιαγραφών. Θα κατατεθεί το τελικό κείμενο του Καταστατικού για το Ελληνικό Σύστημα Δασικής Πιστοποίησης, συνοδευόμενο από τις απαραίτητες διοικητικές πράξεις, ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες με το Διεθνή Οργανισμό Δασικής Πιστοποίησης για την ένταξη της χώρας μας σε αυτόν.

5

ΦΑΣΗ 5η

Η τελευταία φάση αφορά στη διάχυση αποτελεσμάτων και ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων. Το τελικό πρότυπο των προδιαγραφών θα ανακοινωθεί σε Συνέδρια, ημερίδες, τύπο, επιστημονικά και πληροφοριακά έντυπα, ιστοτόπους και θα κοινοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστό.