ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα"
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων

Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια, 11528, Αθήνα, Ελλάδα

gpforcert@fria.gr

210 7784850
(εσωτ 126)