Αρχική Συζητήσεις Δημόσια Διαβούλευση

  • Συζήτηση
  • Θέματα
  • Δημοσιεύσεις
  • Τελευταίο άρθρο
  • ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
   Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης : 28/04/2021 Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 26/06/2021 Το παρόν έγγραφο με τίτλο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ έχει προετοιμαστεί από την Επιστημονική Ομάδα του Προγράμματος «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ & ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, συνεπικουρούμενο από μια Ομάδα Εργασίας 28 μελών και αφορά Κριτήρια και Δείκτες αξιολόγησης της εφαρμογής των έξι (6) Πανευρωπαϊκών Κριτηρίων της Αειφορικής Διαχείρισης των Δασών στην Ελλάδα. Η Επιστημονική Ομάδα του Προγράμματος προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται [Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές αρχές, ιδιοκτήτες και διαχειριστές δασών, δασικές βιομηχανίες και εμπορικές επιχειρήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, συλλόγους, Επιμελητήρια, πολίτες, καταναλωτές δασικών προϊόντων και υπηρεσιών, μη κυβερνητικές οργανώσεις, Πανεπιστήμια, Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά κέντρα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κ.ά.] να λάβουν μέρος στη Δημόσια Διαβούλευση, να παρουσιάσουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους αναφορικά με αυτό το έγγραφο εργασίας. Τα Πανευρωπαϊκά Κριτήρια της Αειφορικής Διαχείρισης των Δασών, όπως εγκρίθηκαν από την τελευταία Διϋπουργική Συνδιάσκεψη για την προστασία των δασών στην Ευρώπη, στις 30 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 2015, στη Μαδρίτη της Ισπανίας και αποδέχεται το PEFC είναι τα εξής: Κριτήριο 1: Διατήρηση και κατάλληλη βελτίωση των δασικών πόρων και της συμβολής τους στον παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα. Κριτήριο 2: Διατήρηση της υγείας και της ζωτικότητας του δασικού οικοσυστήματος. Κριτήριο 3: Διατήρηση και ενίσχυση των παραγωγικών λειτουργιών των δασών (ξυλοπαραγωγικές και μη ξυλοπαραγωγικές λειτουργίες). Κριτήριο 4: Προστασία, διατήρηση και κατάλληλη βελτίωση της βιοποικιλότητας των δασικών οικοσυστημάτων. Κριτήριο 5: Διατήρηση, συντήρηση και βελτίωση των προστατευτικών λειτουργιών στη διαχείριση του δάσους (κυρίως του εδάφους και του νερού). Κριτήριο 6: Διατήρηση των κοινωνικο-οικονομικών λειτουργιών και συνθηκών.   Τα Κριτήρια αυτά καθορίστηκαν με τις αποφάσεις των Διϋπουργικών Συνδιασκέψεων του Στρασβούργου, Ελσίνκι, Βιέννης Λισσαβόνας και της Μαδρίτης (1990, 1993, 1998, 2003 και 2015 αντίστοιχα) για την Προστασία των Δασών της Ευρώπης. Η χώρα μας έχει συμμετάσχει στις διαδικασίες και έχει αποδεχθεί και προσυπογράψει όλα τα επίσημα κείμενα.   Σκοπός της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης είναι η συγκέντρωση σχολίων και παρατηρήσεων από κάθε πολίτη και φορέα που ενδιαφέρεται για αυτήν τη διαδικασία. Αν υπάρχουν θέματα η σημεία που δεν καλύπτονται από το παρόν έγγραφο ∆ημόσιας ∆ιαβούλευσης, παρακαλούμε να τα συμπεριλάβετε στις παρατηρήσεις σας.   Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια, πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, όχι αργότερα από την Σάββατο26/06/2021 και ώρα 23:59. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.   Κατά τη διάρκεια της ∆ημόσιας ∆ιαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την Επιστημονική Ομάδα του Προγράμματος, διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, μόνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: gpforcert@fria.gr. Αρχείο : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  • 12
  • 12
  • 1 έτος, 11 μήνες πριν

   grpfc

  • ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
   Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης : 05/04/2021 Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 03/06/2021 Το παρόν έγγραφο με τίτλο ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. έχει προετοιμαστεί από την Επιστημονική Ομάδα του Προγράμματος «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ & ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, συνεπικουρούμενο από μια Ομάδα Εργασίας 28 μελών και αφορά σε θέματα που άπτονται στην Πιστοποίηση της Αειφορικής Διαχείρισης των Ελληνικών Δασών. Στόχος του Προγράμματος είναι: 1. η δημιουργία του Ελληνικού Συστήματος πιστοποίησης της αειφορικής διαχείρισης των δασών και των προϊόντων ξύλου, καθώς και 2. η εγγραφή της Χώρας μας στο Programme for the Endorsement of Forest Certification (Πρόγραμμα για την Επικύρωση της Δασικής Πιστοποίησης) – PEFC, ακολουθώντας τις προδιαγραφές, απαιτήσεις και οδηγίες αυτού του παγκόσμιου Οργανισμού Δασικής Πιστοποίησης. Η Επιστημονική Ομάδα του Προγράμματος προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται [Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές αρχές, ιδιοκτήτες και διαχειριστές δασών, δασικές βιομηχανίες και εμπορικές επιχειρήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, συλλόγους, Επιμελητήρια, πολίτες, καταναλωτές δασικών προϊόντων και υπηρεσιών, μη κυβερνητικές οργανώσεις, Πανεπιστήμια, Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά κέντρα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κ.ά.] να λάβουν μέρος στη Δημόσια Διαβούλευση, να παρουσιάσουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους αναφορικά με αυτό το έγγραφο εργασίας. Τα Πανευρωπαϊκά Κριτήρια της αειφορικής διαχείρισης των δασών, όπως εγκρίθηκαν από την τελευταία Διϋπουργική Συνδιάσκεψη για την προστασία των δασών στην Ευρώπη, στις 30 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 2015, στη Μαδρίτη της Ισπανίας και αποδέχεται το PEFC είναι τα εξής: Κριτήριο 1: Διατήρηση και κατάλληλη βελτίωση των δασικών πόρων και της συμβολής τους στον παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα. Κριτήριο 2: Διατήρηση της υγείας και της ζωτικότητας του δασικού οικοσυστήματος. Κριτήριο 3: Διατήρηση και ενίσχυση των παραγωγικών λειτουργιών των δασών (ξυλοπαραγωγικές και μη ξυλοπαραγωγικές λειτουργίες). Κριτήριο 4: Προστασία, διατήρηση και κατάλληλη βελτίωση της βιοποικιλότητας των δασικών οικοσυστημάτων. Κριτήριο 5: Διατήρηση, συντήρηση και βελτίωση των προστατευτικών λειτουργιών στη διαχείριση του δάσους (κυρίως του εδάφους και του νερού). Κριτήριο 6: Διατήρηση των κοινωνικο-οικονομικών λειτουργιών και συνθηκών. Τα Κριτήρια αυτά καθορίστηκαν με τις αποφάσεις των Διϋπουργικών Συνδιασκέψεων του Στρασβούργου, Ελσίνκι, Βιέννης Λισσαβόνας και της Μαδρίτης (1990, 1993, 1998, 2003 και 2015 αντίστοιχα) για την Προστασία των Δασών της Ευρώπης. Η χώρα μας έχει συμμετάσχει στις διαδικασίες και έχει αποδεχθεί και προσυπογράψει όλα τα επίσημα κείμενα. Σκοπός της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης είναι η συγκέντρωση σχολίων και παρατηρήσεων από κάθε πολίτη και φορέα που ενδιαφέρεται για αυτήν τη διαδικασία. Αν υπάρχουν θέματα η σημεία που δεν καλύπτονται από το παρόν έγγραφο ∆ημόσιας ∆ιαβούλευσης, παρακαλούμε να τα συμπεριλάβετε στις παρατηρήσεις σας. Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια, πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, όχι αργότερα από την Πέμπτη 03/06/2021 και ώρα 23:59. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Κατά τη διάρκεια της ∆ημόσιας ∆ιαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την Επιστημονική Ομάδα του Προγράμματος, διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, μόνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: gpforcert@fria.gr. Αρχείο : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΔ
  • 14
  • 14
  • 1 έτος, 11 μήνες πριν

   grpfc

 • Κανένα θέμα δεν βρέθηκε.
 • Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να δημιουργήσετε νέα θέματα.