• Αυτό το θέμα είναι κενό.
Επισκόπηση 0 απαντητικών νημάτων
 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
  • #797
   grpfc
   Keymaster

   Τα Κριτήρια και οι Δείκτες χρησιμοποιούνται ως βάση για τον καθορισμό του συστήματος αειφορικής διαχείρισης των Ελληνικών δασών, με σκοπό την πιστοποίησή τους (επίτευξη συμμόρφωσης με τις εθνικές απαιτήσεις), η οποία πραγματοποιείται από τρίτα μέρη (φορείς πιστοποίησης), τα οποία είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς PEFC.

   Το παρόν έγγραφο καθορίζει τις απαιτήσεις της αειφορικής διαχείρισης των δασών – λαμβάνοντας υπόψη όλες τις οικολογικές, κοινωνικές και οικονομικές λειτουργίες του δάσους – που αποτελούν μέρος αυτού του Προτύπου και μπορούν να εφαρμοστούν για:

   • Πιστοποίηση μεμονωμένων δασικών εκμεταλλεύσεων
   • Πιστοποίηση ομάδας ιδιοκτητών δάσους.

   Η συμπλήρωση του καταλόγου Κριτηρίων και Δεικτών, βασίζεται στις Δασοπονικές και λοιπές Μελέτες Δασών και Δασικών Εκτάσεων, καθώς και σε άλλες σχετικές πηγές και πληροφοριακά στοιχεία. Η συλλογή των στοιχείων σε επίπεδο χώρας ακολουθεί την παρακάτω κλιμάκωση:

   • Δάσος, ως διοικητική οντότητα ή διαχειριστική μονάδα στο επίπεδο της οποίας εκπονούνται τα διαχειριστικά σχέδια, ως βασικές πηγές πληροφοριών για την πιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης.
   • Δασαρχείο, ως διοικητική οντότητα στο επίπεδο της οποίας α) λαμβάνονται οι αποφάσεις προστασίας και οργανώνεται η διαχείριση και εκμετάλλευση των επιμέρους δασών, β) τηρούνται αρχεία παραγωγής και διάθεσης δασικών προϊόντων, γ) δασοπολιτική επιτήρηση μη δημοσίων δασών.
   • Διεύθυνση Δασών (Νομός), με αρμοδιότητες Δασαρχείου στο βαθμό που δεν προΐστανται άλλων Δασαρχείων.
   • Με την από 13.08.2021 (ΦΕΚ 143/Α/13-8-2021) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το Ν. 4824/2021 (ΦΕΚ 156/Α/2-9-2021), οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, προσωπικού, οργανικών θέσεων και υλικοτεχνικής υποδομής και λειτουργούν εφεξής ως περιφερειακές υπηρεσίες αυτού.

   Στη συνέχεια, η ανάπτυξη των δεικτών γίνεται σε επίπεδο δάσους ως διοικητικής οντότητας. Η εκπλήρωση κριτηρίων και δεικτών που περιγράφονται στο παρόν Πρότυπο γίνεται σε εθελοντική βάση.

Επισκόπηση 0 απαντητικών νημάτων
 • Η συζήτηση ‘ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ’ δεν δέχεται νέα θέματα και απαντήσεις.