Αρχική Συζητήσεις 2η Δημόσια Διαβούλευση ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ KΡITHΡIO 3: Διατήρηση και ενίσχυση των παραγωγικών λειτουργιών των δασών (Ξυλοπαραγωγικές και μη ξυλοπαραγωγικές)

 • Αυτό το θέμα είναι κενό.
Επισκόπηση 0 απαντητικών νημάτων
 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
  • #811
   grpfc
   Keymaster

   Ποσοτικοί Δείκτες

   K.3.1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΣΕΙΣ
   Υποκριτήριο O όγκος συγκομιδής των προϊόντων του ξύλου δεν θα πρέπει να ξεπερνά μακροπρόθεσμα τα όρια των αειφορικά ποσοτικών και ποιοτικών τιθέμενων στόχων.
   Περιγραφή Βασικά μεγέθη προς παρακολούθηση: 1) Παραγωγικό δυναμικό, 2) Σχέσεις πραγματικού προς κανονικό ξυλαπόθεμα και αειφορικό λήμμα, 3) Σχέσεις τρέχουσας προσαύξησης και υλοτομιών.

    

   Δείκτης: 3.1.1

   Κατανομή της έκτασης του δάσους κατά μορφές χρήσης

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Κατηγορίες /  Μορφές χρήσης

   Κατανομή της έκτασης του δάσους κατά μορφές χρήσης:

   1. Ξυλοπαραγωγή

   2. Ρητινοπαραγωγή

   3. Κτηνοτροφία

   4. Αναψυχή (Γενική αναψυχή & Θήρα)

   5. Προστασία

    

   ha

   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΣΔΕ ( ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ) / ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΑΣΩΝ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  (Υ)
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατανομή της έκτασης του δάσους κατά μορφές χρήσης θα πραγματοποιείται χωρίς να αποφεύγονται οι επικαλύψεις.

    

   Δείκτης: 3.1.2

   Παραγωγικό δυναμικό για εκτάσεις ξυλοπονικής εκμετάλλευσης

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Παραγωγικό δυναμικό ανά διαχειριστική κλάση

   (μέση περίτροπη προσαύξηση των δασοπονικών ειδών που συγκροτούν κάθε διαχειριστική κλάση πολλαπλασιαζόμενη με την έκταση που κατέχουν)

    

   m3/ha/έτος

   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Υ)
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις περιπτώσεις που έχουμε κηπευτά δάση ή έντονα ανομήλικες ή ακανόνιστες συστάδες, το παραγωγικό δυναμικό θα υπολογίζεται από την τρέχουσα ετήσια προσαύξηση, που δίνουν υπάρχοντα κανονικά πρότυπα κηπευτών συστάδων.

    

   Δείκτης: 3.1.3

   Σχέσεις πραγματικού προς κανονικό ξυλαπόθεμα και αειφορικό λήμμα

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Το κανονικό ή επιδιωκόμενο ξυλαπόθεμα προσδιορίζεται για κάθε διαχειριστική κλάση χωριστά με βάση τη συγκρότησή τους κατά συσταδικό τύπο και με τη βοήθεια δασοαποδοτικών προτύπων (πινάκων παραγωγής, προτύπων κηπευτών συστάδων και αυξητικών μοντέλων) Κανονικό ξυλαπόθεμα κατά διαχειριστική κλάση και συνολικά

   m3/ha

   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Υ)
   Αναλογία / λόγος πραγματικού (Vw) προς κανονικό (Vn) ξυλαπόθεμα Vw/Vn αναλογία (Υ)
   Αειφορικό λήμμα. Σχεδιαζόμενη κάρπωση (m3/ha/έτος) μακροπρόθεσμα  κατά διαχειριστική κλάση και συνολικά. Εκτιμάται με βάση το παραγωγικό δυναμικό και την τρέχουσα παραγωγική ικανότητα (τρέχουσα προσαύξηση όγκου) των διαχειριστικών κλάσεων, καθώς και  τις αποφάσεις εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ πραγματικού και κανονικού ξυλαποθέματος. m3/ha/έτος (Υ)
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σχέση του κανονικού ξυλαποθέματος προς το υφιστάμενο (πραγματικό) ξυλαπόθεμα αποτελεί βασικό δείκτη ισορροπίας του οικοσυστήματος και αφετηρία για ρύθμιση των καρπώσεων σε μακροπρόθεσμη βάση (αειφορικό λήμμα).

    

   Δείκτης: 3.1.4

   Σχέσεις τρέχουσας προσαύξησης και υλοτομιών

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Τρέχουσα προσαύξηση

   Προσδιορίζεται η τρέχουσα προσαύξηση όγκου κατά διαχειριστική κλάση και συνολικά

   m3/ha/έτος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ (Υ)
   Υλοτομίες

   Προσδιορίζεται ο όγκος που συγκομίζεται κατά μέσο όρο στη δεκαετία κατά διαχειριστική κλάση και συνολικά

   m3/ha/έτος (Υ)
   Αναλογία υλοτομιών προς την τρέχουσα προσαύξηση όγκου Αναλογία (Υ)  

    

   K.3.2. ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
   Υποκριτήριο Παραγόμενα προϊόντα (ποσότητα και αγοραία τιμή).
   Περιγραφή Παραγόμενα προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής ανά κατηγορία και αγοραία τιμή του Ετήσιου Πίνακα Διατίμησης

    

    

   Δείκτης: 3.2.1

   Κύριες κατηγορίες παραγομένων δασικών προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής και αγοραία τιμή αυτών

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης(Ναι / Όχι / Μερικώς)
   Κατηγορίες προϊόντων κατά κύριο δασοπονικό είδος:

   Α) Βιομηχανική ξυλεία

   -Στρογγύλη ξυλεία

   -Ξύλο θρυμματισμού

   Β) Καυσόξυλα

    

    

    

   m3

   ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ (Υ)
   Αγοραία τιμή ανά κατηγορία προϊόντων €/m3 (Υ)

    

   K.3.3 ΜΗ ΞΥΛΩΔΗ ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
   Υποκριτήριο Ο όγκος συγκομιδής των μη ξυλωδών προϊόντων, θα πρέπει να διατηρείται σε ένα επίπεδο, ώστε μέσο – μακροπρόθεσμα να υπάρχει ισορροπία στο οικοσύστημα.
   Περιγραφή Τα δάση παρέχουν, εκτός από το ξύλο και μια σειρά μη-ξυλωδών προϊόντων. Μερικά από αυτά είναι: Χριστουγεννιάτικα δέντρα, Καλλωπιστικοί κλάδοι, Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, Δαδί, Ρητίνη, Δαφνόφυλλα, Κεράτια, Μανιτάρια, Φλοιός, Ρίζες ερείκης, Κώνοι Πεύκης, Σπόροι δασοπονικών ειδών, Σπόροι φυτών βοσκοτόπων, Φυτόχωμα, Βελανίδια, Κτηνοτροφικά προϊόντα, Βοσκήσιμη ύλη, Κρέας από θηράματα, Μέλι, Τρούφα.
   Σχόλιο Η εμπορία μη ξυλωδών προϊόντων θα μπορούσε να συμβάλει στην αύξηση της συμβολής του δασικού τομέα στο ΑΕΠ. Τα περισσότερα μη ξυλώδη προϊόντα παράγονται μέσω ξεπερασμένου θεσμικού πλαισίου, που δεν προωθεί τη συστηματική εκμετάλλευση και την ένταξη τους σε σχετικές αγορές προϊόντων. Επίσης, η γνώση σχετικά με την αειφορική διαχείριση των μη ξυλωδών προϊόντων είναι περιορισμένη.

    

   Δείκτης: 3.3.1 Ποσότητα και αγοραία τιμή μη ξυλωδών προϊόντων
   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Ποσότητα ανά είδος Τεμάχιο, τόνος, χιλιόγραμμο ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗΣ (Υ)
   Αγοραία τιμή ανά είδος €/kgr

   €/τεμ.

   (Υ)  

    

    

   K.3.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΑΣΩΝ
   Υποκριτήριο Κατανομή της έκτασης των δασών και των δασικών εκτάσεων κατά μορφές χρήσης
   Περιγραφή

    

   Δείκτης: 3.4.1

   Παραγωγικό δυναμικό για ρητινευόμενα δάση (εάν υφίσταται)

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Παραγωγικό δυναμικό tn/έτος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ /  ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ / ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΥΠΕΝ (Υ)
   Πραγματοποιούμενη παραγωγή tn/έτος (Υ)

    

   Δείκτης: 3.4.2

   Τρέχον παραγωγικό δυναμικό βοσκήσιμων εκτάσεων

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

    

   Παραγωγικό δυναμικό. Ποσότητα βοσκήσιμης ύλης ξυλωδών και ποωδών φυτών χλγ/ha/έτος

   (μέσος όρος βοσκήσιμης ύλης)

   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΟΣΗΣΗΣ (ΔΣΒ) / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΣΔΕ ( ΓΙΑ ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ) / ΔΑΟΚ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

    

   (Υ)
   Βοσκοϊκανότητα

   με βάση τη διαθεσιμότητα εκτάσεων για βόσκηση προσδιορίζεται ο αριθμός των ζωικών μονάδων που επιτρέπεται να βόσκουν χωρίς να υποβαθμίζουν το παραγωγικό δυναμικό των εκτάσεων

   Ζωϊκές μονάδες/ha/έτος (Υ)
   Βοσκοφόρτωση. Ο αριθμός των ζωικών μονάδων που πράγματι βόσκουν στις διατιθέμενες για το σκοπό εκτάσεις Ζωϊκές μονάδες/ ha/έτος (Υ)
   Σχέση

   βοσκοφόρτωσης προς βοσκοϊκανότητα

   Αναλογία (Υ)

    

   Δείκτης 3.4.3

   Ζήτηση γενικής αναψυχής (εάν υφίσταται)

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Αριθμός επισκεπτών Αριθμός/έτος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Υ) – (Σ)
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Δασική αναψυχή σηματοδοτείται από α) τα είδη / κατηγορίες αναψυχής (γενική αναψυχή, θήρα και αλιεία ορεινών υδάτων), β) το βαθμό ζήτησης / επισκεψιμότητας, γ) το δυναμικό προσφοράς ευκαιριών αναψυχής του δάσους και δ) την τρέχουσα κατάσταση / καταλληλόλητα δασικών σχηματισμών για προσφορά ευκαιριών δασικής αναψυχής

    

   Δείκτης: 3.4.4

   Δυναμικό του δάσους για δασική αναψυχή (εάν υφίσταται)

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Ταξινόμηση των εκτάσεων Τμημάτων/ Υποτμημάτων και συνολικά του δάσους σε βαθμίδες δυναμικού προσφοράς ευκαιριών γενικής αναψυχής και  περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μετά από ειδική αξιολόγηση των εξωτερικών παραγόντων (κλιματικές συνθήκες και φυσικό τοπίο) σε επίπεδο δασικών Τμημάτων/ Υποτμημάτων Κατανομή της έκτασης του δάσους σε βαθμίδες δυναμικού δασικής αναψυχής

   3. Υψηλό δυναμικό

   2. Μέτριο

   1. Χαμηλό δυναμικό

   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ /
   ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
   (Υ) – (Σ)

    

   Δείκτης: 3.4.5

   Τρέχουσα κατάσταση / καταλληλόλητα δασικών σχηματισμών για γενική αναψυχή

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Ταξινόμηση (των πολυγώνων βλάστησης εντός των Υποτμημάτων σε βαθμίδες καταλληλόλητας ανάλογα με την (εσωτερική) συγκρότηση των δασικών σχηματισμών και μετά από ειδική αξιολόγηση της συγκρότησης και της κατακόρυφης διάρθρωσης των δασικών σχηματισμών Ταξινόμηση/ κατανομή της συνολικής έκτασης του δάσους συνολικά σε βαθμίδες καταλληλόλητας

   3. Κατάσταση καλή/ επιθυμητή

   2. Κατάσταση μέτρια

   1. Κατάσταση κακή (πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης μέσω της διαχείρισης)

   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ /
   ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
   (Σ)

    

   Δείκτης: 3.4.6

   Θήρα

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Αριθμός Έκδοσης Αδειών Θήρας ανά κυνηγετική περίοδο  

   Αριθμός

   ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΤΕΜΙΣ» / ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ***  

   (Υ)

    
   Μέτρηση της κυνηγετικής κάρπωσης  

   Ναι / Όχι

    

    

   (Υ)

    
   Κυνηγετική πίεση:

   Εκτίμηση αριθμού των κυνηγετικών εξορμήσεων / ανά μονάδα χρόνου

    

    

   Ναι/Όχι

    

    

    

   (Σ)

   Θηραματική αφθονία*:

   Μέσος αριθμός των θηραμάτων κατά είδος που συναντά ο κυνηγός σε μία του εξόρμηση

    

    

    

   Αριθμός

    

    

   (Σ)

   Δείκτης Θηραματικής αφθονίας -Θηρευθέντα θηράματα**:

   Μέσος αριθμός των θηραμάτων που θηρεύει ο κυνηγός σε μία του εξόρμηση

    

    

   Αριθμός

    

    

   (Σ)

   Κυνηγετική ευκαιρία**** / κυνηγετική κάρπωση Αναλογία:

   A.   Σταθερή

   B.   Αυξανόμενη

   C.   Μειούμενη

    

   (Σ)

   Συλλογή βιομετρικών στοιχείων για τα θηρευόμενα είδη – για την εκτίμηση των κλάσεων ηλικίας, ώριμων ανώριμων και της αναλογίας φύλλου  

   Ναι / Όχι

    

   (Σ)

   Υπάρχει σύστημα θηροφύλαξης στη περιοχή με απολογιστικά στοιχεία *****  

   Ναι / Όχι

    

   (Υ)

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσδιοριστικά στοιχεία για την παρακολούθηση της θήρας αποτελούν κυρίως: η ζήτηση / επισκεψιμότητα του δάσους και το θήραμα.

   * Ζητήματα αποθέματος θηραμάτων καλύπτονται από τους δείκτες βιοποικιλότητας

   ** Oι κυνηγετικοί δείκτες αφθονίας θηραματικών πληθυσμών:

   α) μέση κυνηγετική ευκαιρία – πόσα συναντά σε εξόρμηση κυνηγός/εξόρμηση
   β)  η μέση κυνηγετική κάρπωση ανά κυνηγό και εξόρμηση ή ανά κυνηγό και έτος

   *** Στις μελέτες αυτές πρέπει να εξετάζονται ζητήματα, όπως: αριθμός κυνηγών, κυνηγετική πίεση, προτιμήσεις και δραστηριότητες των κυνηγών, τρόπο κυνηγίου και τις σχέσεις μεταξύ θηρευθέντων θηραμάτων και πληθυσμών, καθώς και τις επιπτώσεις της θήρας στην άγρια ζωή του δάσους.

   **** Κυνηγετική ευκαιρία είναι ο αριθμός των θηραμάτων που συνάντησε ο κυνηγός, από τα οποία κάποια από αυτά μπορεί να τα καρπωθεί και κάποια δεν μπόρεσε να τα καρπωθεί (αστοχία βολής, μη ετοιμότητα, το έχασε ο κυνηγετικός σκύλος, κ.ά.)

   ***** H ύπαρξη συστήματος θηροφύλαξης αφορά σε οργανωμένο ειδικό σώμα (με προσωπικό, οχήματα και μέσα) αλλά και με δυνατότητα έκδοσης ετήσιου απολογιστικού έργου για αριθμό ελέγχων, αριθμό περιπολιών, διανυθέντα χιλιόμετρα περιπολιών, χωρική αποτύπωση αυτών, αριθμό μηνύσεων, κ.ά..

    

   Κ. 3.5 Διαχειριστικά σχέδια
   Υποκριτήριο
   Περιγραφή Τα τρία (3) βασικά στοιχεία που ελέγχονται εδώ από άποψη εγκυρότητας, ενόψει της πιστοποίησης για την αειφορική διαχείριση των δασών είναι: α) η ύπαρξη διαχειριστικού σχεδίου, β) η απογραφή και γ) ο σχεδιασμός

    

   Δείκτης: 3.5.1

   Διαθεσιμότητα δασοπονικής μελέτης (αν είναι εν ισχύ)

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Δασικό διαχειριστικό σχέδιο Ναι / Όχι ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ /  Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ / Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ (Υ)
   Δασική διαχειριστική έκθεση Ναι / Όχι (Υ)
   Πίνακας υλοτομίας Ναι / Όχι (Υ)

    

   Κ. 3.6 Χειρισμοί αναγέννησης
   Υποκριτήριο Οι χειρισμοί αναγέννησης ή ανανέωσης των συστάδων ενός δάσους στοχεύουν στη συνεχή φυσική διατήρηση και εξέλιξη τους, μέσω επιλεκτικής και ορθολογικής «ρευστοποίησης» του υπάρχοντος ξυλαποθέματος.
   Περιγραφή

    

   Δείκτης: 3.6.1

   Μέτρα αναγέννησης σε ποσοστό της δασοσκεπούς επιφάνειας

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Μέτρα αναγέννησης:

   1.  Αποψιλωτικές υλοτομίες κατά μικρές ή μεγάλες επιφάνειες

   2.    Υπόσκιες υλοτομίες

   3.    Συνδυασμένες αποψιλωτικές και υπόσκιες υλοτομίες.

   4.    Κηπεύσεις

    

    

   %

   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (Υ)

    

   Κ. 3.7 Σύστημα συγκομιδής / δασικής εκμετάλλευσης
   Υποκριτήριο
   Περιγραφή Ο δείκτης αυτός επικεντρώνεται:

   1.     Στους τρόπους εκμετάλλευσης δημοσίων και μη δημοσίων δασών ήτοι,

   –     Δημόσια Δάση με: αυτεπιστασία (άρθρο 137 του Π.Δ. 86/69), μίσθωση λήμματος (άρθρο 134 του ΠΔ 86/69), παραχώρηση της εκμετάλλευσης σε ΔΑ.Σ.Ε. (άρθρο 136α του ΠΔ 86/69 & ΠΔ 126/86), μίσθωση με δημοπρασία (άρθρο 126 του Ν.Δ. 86/69)

   –     Μη Δημόσια Δάση με: αυτεπιστασία, απευθείας ανάθεση σε ΔΑ.Σ.Ε., σε τρίτο μέρος με διαγωνισμό/δημοπρασία.

   2.     Στα μέσα συγκομιδής (μηχανήματα, ζώα φόρτου-σύρσης, κλπ.),

   3.     Στις επιπτώσεις συγκομιδής

   4.     Αποδοτικότητα της συγκομιδής και

   5.     Τήρηση κανόνων καλλιέργειας (κατά την προσήμανση) και συγκομιδής (υλοτομία, διαμόρφωση, μετατόπιση ξυλείας)

    

   Δείκτης: 3.7.1

   Σύστημα συγκομιδής

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Αυτεπιστασία Ναι / Όχι ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ / ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΟΥΣ (Υ)
   Ανάθεση,  εκμίσθωση ή παραχώρηση σε ΔΑ.Σ.Ε. Ναι / Όχι (Υ)  
   Δημοπρασία/Διαγωνισμός Ναι / Όχι (Υ)  

    

   Δείκτης: 3.7.2
   Μέσα συγκομιδής
   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Με βαριά μηχανήματα Ναι / Όχι ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ / ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΟΥΣ (Υ)
   Με παραδοσιακά μέσα (αλυσοπρίονα, ζώα φόρτου – σύρσης) Ναι / Όχι (Υ)  

    

   Δείκτης: 3.7.3

   Επιπτώσεις συγκομιδής

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Εκτεταμένες ζημίες Ναι / Όχι ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΞΕΛΕΓΞΗΣ / ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΦΕΠ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ) (Υ)

    

   Δείκτης: 3.7.4

   Αποδοτικότητα της συγκομιδής

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Συγκομιζόμενος όγκος προς το λήμμα Αναλογία ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΞΕΛΕΓΞΗΣ / ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ (Υ)
   Τεχνική ξυλεία προβλεπόμενη / παραχθείσα Αναλογία (Υ)  

    

   Δείκτης: 3.7.5

   Τήρηση κανόνων καλλιέργειας (κατά την προσήμανση)

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Προσήμανση από δασολόγο Ναι / Όχι ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ / ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΟΥΣ (Υ)
   Ύπαρξη δελτίου προσήμανσης Ναι / Όχι (Υ)  

    

   Δείκτης: 3.7.6

   Πυκνότητα οδικού δικτύου – Συνθήκες Μεταφοράς

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο

   Α΄ Κατηγορία

   Β΄ Κατηγορία

   Γ΄ Κατηγορία

   Συνολικό μήκος δρόμων

    

   km

    

   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Υ)

    

Επισκόπηση 0 απαντητικών νημάτων
 • Η συζήτηση ‘ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ’ δεν δέχεται νέα θέματα και απαντήσεις.