Αρχική Συζητήσεις 2η Δημόσια Διαβούλευση ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Διατήρηση και κατάλληλη βελτίωση των δασικών πόρων και της συνεισφοράς τους στον παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα.

 • Αυτό το θέμα είναι κενό.
Επισκόπηση 0 απαντητικών νημάτων
 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
  • #807
   grpfc
   Keymaster

   Ποσοτικοί Δείκτες

   K.1.1. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
   Υποκριτήριο Τα δάση της ΕΕ επεκτείνονται συνεχώς τα τελευταία 60 έτη, αν και πρόσφατα με πιο αργούς ρυθμούς. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις στην ΕΕ καλύπτουν σήμερα περίπου 155 εκατ. ha και 21 εκατ. ha, αντίστοιχα, συνολικά μάλιστα καλύπτουν περισσότερο από το 42% της χερσαίας επιφάνειας της ΕΕ. Τα περισσότερα δάση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι υπό συνεχή διαχείριση, έχουν επίσης αυξηθεί από άποψη όγκου ξυλείας και αποθέματος άνθρακα, αφαιρώντας έτσι αποτελεσματικά CO2 από την ατμόσφαιρα.

    

   Τα δασικά διαχειριστικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν στην αειφορική χρήση των δασικών πόρων, υπό το πρίσμα της πολυλειτουργικότητας. Θα πρέπει να αποσκοπούν στη διατήρηση ή/και στην αύξηση της έκτασης που καλύπτεται από δάση ή δασικές εκτάσεις, ώστε η Χώρα να συμβάλει στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών CO2.

   Περιγραφή Το Σύνταγμα της Ελλάδος (Άρθρο 24) ορίζει ότι «ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά».

    

   Η έννοια “δάσος” αναφέρεται:

   • είτε στην έννοια της αυτόνομης (ιδιοκτησιακά, γεωγραφικά) διοικητικής μονάδας (δάσος ή δασικό σύμπλεγμα), η οποία υποβάλλεται αυτοτελώς σε διαχείριση βάσει ενός ανεξάρτητου διαχειριστικού σχεδίου
   • είτε στην έννοια του δασικού οικοσυστήματος, υποδηλώνοντας ότι τα δάση ως ενιαία και ολοκληρωμένα σύνολα δεν συγκροτούνται μόνο από δασοσκεπείς εκτάσεις, αλλά και από λοιπές δασικές και ενδεχομένως και μη δασικές εκτάσεις, όταν αυτές συγκροτούν ενιαίες βιοκοινότητες με τις δασικές εκτάσεις.

   «Δάση» είναι οι φυσικές περιοχές που περιγράφονται στο άρθρο 3, παράγραφοι 1 έως και 5 του ν. 998/1979, όπως ισχύει σήμερα:

   1. α) Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές).

   β) Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο, η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.

   2. Ως δάση και δασικές εκτάσεις νοούνται και οι οποιασδήποτε φύσεως ασκεπείς εκτάσεις (φρυγανώδεις ή χορτολιβαδικές εκτάσεις, βραχώδεις εξάρσεις και γενικά ακάλυπτοι χώροι) που περικλείονται, αντιστοίχως, από δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και οι υπεράνω των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπείς κορυφές ή αλπικές ζώνες των ορέων και οι άβατοι κλιτύες αυτών.

   Σύμφωνα δε με το ΠΔ 32/2016 προσδιορίζονται τα κριτήρια που λαμβάνονται σωρευτικά για τον προσδιορισμό της οργανικής ενότητας, το κριτήριο προσδιορισμού διάκρισης του δάσους από τη δασική έκταση, καθώς και ο εννοιολογικός προσδιορισμός των χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων.

   Σχόλιο Παρόλο που τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν συμφωνήσει σε κοινό ορισμό του δάσους, οι ορισμοί που χρησιμοποιούν ο Οργανισμός για τη Διατροφή και τη Γεωργία (FAO) και η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) στις περιοδικές εκτιμήσεις τους για τους δασικούς πόρους, όπως επίσης η Υπουργική Διάσκεψη για την προστασία των δασών στην Ευρώπη (MCPFE), προσφέρουν κατάλληλη περιγραφή εργασίας για τη συλλογιστική, σχετικά με την προστασία των δασών.

    

   «Δάσος»: έκταση με κάλυψη κόμης δένδρων (ή ισοδύναμο επίπεδο φυτοκάλυψης) άνω του 10% και επιφάνεια μεγαλύτερη του 0,5 εκταρίου. Τα δένδρα πρέπει να έχουν δυνατότητα να φθάνουν σε ύψος τουλάχιστον 5 μέτρων σε ώριμη ηλικία.

    

   «Άλλη δασική έκταση»: έκταση με κάλυψη κόμης δένδρων (ή ισοδύναμο επίπεδο φυτοκάλυψης) 5 έως 10% από δένδρα που έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν σε ύψος 5 μέτρων κατά την ωριμότητα, ή με κάλυψη κόμης δένδρων (ή ισοδύναμο επίπεδο φυτοκάλυψης) άνω του 10% από δένδρα που δεν έχουν τη δυνατότητα να φθάνουν σε ύψος 5 μέτρων κατά την ωριμότητα και κάλυψη με ξυλώδεις ή μη θάμνους.

    

   Δείκτης: 1.1.1

   Έκταση δάσους (Διοικητική οντότητα)

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Έκταση ha ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (Υ)

    

   Δείκτης: 1.1.2

   Κατανομή της έκτασης κατά μορφές δασοκάλυψης

   1.    Δασοσκεπής

   2.    Μερικώς Δασοσκεπής

   3.    Άλλη έκταση

   3.1  Αγροί και δενδροκομικές καλλιέργειες

   3.2  Χορτολιβαδική

   3.3  Βραχώδης

   3.4  Έκταση υποδομών (κτηρίων, δρόμων κλπ.)

   4.    Υδάτινες συλλογές

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Έκταση ha ΔιαχειριστικΑ ΣΧΕΔΙΑ /

   ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ /

   ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

   (Υ)
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Η ελάχιστη μετρήσιμη έκταση είναι τα 2 στρέμματα.

   1.    Η έκταση των δρόμων προσδιορίζεται από το μήκος πολλαπλασιαζόμενο με το πλάτος τους.

    

   Δείκτης: 1.1.3

   Κατανομή της Δασοσκεπούς έκτασης κατά διαχειριστική κλάση

    

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Έκταση ha ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (Υ)
   Σημείωση: Βασικές ομάδες διαχειριστικών κλάσεων

   Α) Διαχειριστικές κλάσεις υψηλού δάσους, πχ:

   –     Αμιγείς συστάδες οξιάς, ελάτης, δασικής πεύκης κλπ.

   –     Αμιγείς και μικτές συστάδες οξιάς/ μαύρης πεύκης, μαύρης πεύκης/ ελάτης κλπ.

   Β) Διαχειριστικές  κλάσεις πρεμνοφυούς δάσους , πχ

   –     Πρεμνοφυείς συστάδες δρυός

   Γ) Διαχειριστικές κλάσεις υπό αναγωγή συστάδων

   –        Υπό αναγωγή συστάδες δρυός

   –        Υπό αναγωγή συστάδες οξιάς

   Δ) Διαχειριστικές κλάσεις θαμνοτόπων

   –        Αείφυλλων πλατύφυλλων

   –        Φυλλοβόλων πλατύφυλλων

   –        Κωνοφόρων

    

   Δείκτης: 1.1.4

   Έκταση Φυτειών ταχυαυξών ειδών

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Έκταση ha ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΑΣΩΣΕΩΝ (Υ)

    

   K.1.2 ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
   Υποκριτήριο Το ξυλαπόθεμα στα δάση θα πρέπει να διατηρείται, να αυξάνεται (ή να μειώνεται όταν απαιτείται για λόγους απόδοσης και αειφορίας) ποσοτικά και να βελτιώνεται ποιοτικά, σύμφωνα με το διαχειριστικό στόχο, προς επίτευξη της αειφορίας.
   Περιγραφή Ο όγκος του ξυλαποθέματος αναφέρεται στο συνολικό ξυλώδη όγκο των δασοσκεπών εκτάσεων.

    

   Δείκτης: 1.2.1

   Τρέχουσα κατάσταση του συνολικού ξυλαποθέματος

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Συνολικό ξυλαπόθεμα m3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (Υ)

    

   Δείκτης: 1.2.2

   Κατανομή του συνολικού ξυλαποθέματος κατά διαχειριστική κλάση

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Συνολικό ξυλαπόθεμα ανά διαχειριστική κλάση m3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (Υ)
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ξυλαπόθεμα αναφέρεται στον όγκο ισταμένων δένδρων και περιλαμβάνει το κορμόξυλο και το κλαδόξυλο.

    

   Δείκτης: 1.2.3

   Συνολική τρέχουσα ετήσια προσαύξηση όγκου

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Συνολική τρέχουσα ετήσια προσαύξηση όγκου ανά διαχειριστική κλάση m3/έτος Διαχειριστι κΑ σχέδιΑ

    

   (Υ)
   Κατανομή της τρέχουσας προσαύξησης όγκου ανά διαχειριστική κλάση m3/ha/
   έτος
   (Υ)

    

   K.1.3 ΚΛΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Η/ΚΑΙ ΚΛΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ
   Υποκριτήριο Στα πλαίσια της αειφορικής δασικής διαχείρισης, θα πρέπει να διατηρείται και να βελτιώνεται η τρέχουσα και η μελλοντική ανάπτυξη των δασών.
   Περιγραφή Η μελέτη των κλάσεων ηλικίας ή/και διαμέτρου είναι σημαντική για τη διερεύνηση της τρέχουσας και μελλοντικής ανάπτυξης των δασών. Σε εθνικό επίπεδο συστήνεται να δίνεται, για τις μεν ομήλικες και υποκηπευτές συστάδες οι κλάσεις ηλικίας, ενώ για τις κηπευτές ο αριθμός των κορμών κατά κλάσεις διαμέτρου.

    

   Δείκτης: 1.3.1

   Κατανομή της έκτασης των δασών κατά κλάσεις ηλικίας ανά διαχειριστική κλάση

   Περιεχόμενο της έκθεσης

    

   Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   I (1-20 έτη) ha ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (Υ)
   II (21-40) ha
   III (41-60) ha
   IV (61-80) ha
   V (81-100) ha
   VI (101-120) και άνω ha

    

   Δείκτης: 1.3.2

   Κατανομή του ξυλαποθέματος των δασών κατά κλάσεις διαμέτρου (Έμφλοια στηθιαία διάμετρος –  D 1,3) ανά διαχειριστική κλάση

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Vi (7-20) m3/ha ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (Υ)
   Vii (22-34) m3/ha
   Viii (36-48) m3/ha
   Viv (50-..) m3/ha
   Αναλογία

   Vi/Vii/Viii/Viv

   (Υ)  
   Δείκτης: 1.3.3

   Κατανομή του αριθμού των δέντρων κατά κλάσεις διαμέτρου (Έμφλοια στηθιαία διάμετρος –  D 1,3) ανά διαχειριστική κλάση

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Vi (7-20) n/ha ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (Υ)
   Vii (22-34) n/ha
   Viii (36-48) n/ha
   Viv (50-..) n/ha
   Αναλογία

   Vi/Vii/Viii/Viv

   (Υ)  

    

   K.1.4 Απόθεμα άνθρακα
   Υποκριτήριο Τα δάση είναι βασικός κρίκος της συνολικής αλυσίδας του κύκλου του άνθρακα εξαιτίας της ικανότητάς τους να απορροφούν το CO2 από την ατμόσφαιρα και να το αποθηκεύουν στη βιομάζα τους και το έδαφος, ενεργώντας ως αποταμιευτήρες. Η ανάπτυξή τους αντισταθμίζει τις αυξανόμενες συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.

   Η Δασοπονία αποσκοπεί στη διατήρηση και προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, αποβλέποντας στη διατήρηση ή την αύξηση των δασικών αποθεμάτων άνθρακα με ταυτόχρονη ετήσια απόδοση σε ξυλεία.

   Περιγραφή Ο σημαντικός ρόλος των δασικών οικοσυστημάτων για την κλιματική αλλαγή αντικατοπτρίζεται στη συμφωνία των Παρισίων (Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή που υιοθετήθηκε ομόφωνα από 195 χώρες στις 15 Δεκεμβρίου 2015 μετά το πέρας της COP21), η οποία προβλέπει ότι κατά το δεύτερο μισό του τρέχοντος αιώνα θα πρέπει, μετά από περιοδική εξέταση, μέτρηση και τεκμηρίωση, να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των εκπομπών και των απορροφήσεων των αερίων του θερμοκηπίου.

    

   Δείκτης: 1.4.1

   Απόθεμα άνθρακα στη ξυλώδη βιομάζα και στο έδαφος των δασών και των δασικών εκτάσεων και μεταβολές αυτών.

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Συνολική βιομάζα σε επίπεδο δάσους tn/ha Διαχειριστικά σχέδια / ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ (Υ)
   Κατανομή της συνολικής βιομάζας κατά διαχειριστική κλάση tn/ha (Υ)
   Κατανομή της συνολικής βιομάζας σε υπέργεια και υπόγεια κατά διαχειριστική κλάση tn/ha (Σ)  
   Μεταβολή % (Υ) – (Σ)  
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Δείκτης μπορεί να υπολογιστεί με βάση τις πληροφορίες από τα Διαχειριστικά Σχέδια, μετατρέποντας τον όγκο του ξυλαποθέματος σε τόνους βιομάζας, αξιοποιώντας εισροές από την Εθνική Απογραφή ή από Ερευνητικά Κέντρα

    

    

Επισκόπηση 0 απαντητικών νημάτων
 • Η συζήτηση ‘ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ’ δεν δέχεται νέα θέματα και απαντήσεις.