Αρχική Συζητήσεις 2η Δημόσια Διαβούλευση ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Διατήρηση, προστασία και κατάλληλη βελτίωση της βιοποικιλότητας των δασικών οικοσυστημάτων

 • Αυτό το θέμα είναι κενό.
Επισκόπηση 0 απαντητικών νημάτων
 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
  • #813
   grpfc
   Keymaster

   Ποσοτικοί Δείκτες

   K.4.1. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
   Υποκριτήριο Η ρύθμιση και η διαμόρφωση της δομής των δασοσυστάδων μέσω των δασοκομικών χειρισμών, θα πρέπει να μεριμνά από τη μια πλευρά για τη διατήρηση και βελτίωση του βαθμού σταθερότητας τους, την αύξηση της ποιοτικής και ποσοτικής παραγωγικότητάς τους και από την άλλη, για την ικανοποίηση των σύγχρονων, ισορροπημένων κοινωφελών αναγκών. Η Εγγύς στη Φύση δασοκομική πρακτική εγγυάται την επίτευξη του παραπάνω σκοπού.

   Η ποικιλία στην οριζόντια και κατακόρυφη διάρθρωση του δάσους, από μικτές, ανομοιόμορφες συστάδες, καθώς και της βιοποικιλότητάς τους, στο μέτρο που αυτή είναι εφικτή και σκόπιμη, θα πρέπει να προωθείται.

   Περιγραφή Με βάση τα παραπάνω και μέσω του διαχειριστικού-δασοκομικού σχεδιασμού, θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε:

   • να επιτυγχάνεται μια διαρκής, φυσική αναγέννηση, προσαρμοσμένη στον εκάστοτε σταθμό και με επαρκή παρουσία ποικίλων, αυτοχθόνων ειδών (πλατύφυλλων και κωνοφόρων),
   • να διασφαλίζεται η προαγωγή των φυσικών διεργασιών, των βιολογικών κύκλων της ζωής και της βιοποικιλότητας του δάσους,
   • να διασφαλίζεται η προστασία και διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας των ειδών,
   • να διατηρείται και όπου είναι δυνατόν να βελτιώνεται το παραγωγικό δυναμικό και η ποιοτική και ποσοτική αύξηση του ξυλαποθέματος,
   • να υποστηρίζεται ο ρόλος των δασών ως ενδιαιτημάτων άγριας πανίδας και να αποφεύγονται οι πιθανές απειλές υποβάθμισης του,
   • να προωθείται και να υποστηρίζεται η φυσική εξέλιξη των δασοσυστάδων,
   • να υποστηρίζεται και να αυξάνεται η ποικιλομορφία στη διάρθρωση και στη δομή των δασικών σχηματισμών, προκειμένου να εξασφαλίζεται ένας υψηλός βαθμός σταθερότητας και αντίστασης τους απέναντι σε απειλές,
   • να διατηρείται σημαντικό ποσοστό νεκρής βιομάζας μέσα στα δάση, ως παράγοντας υποστήριξης της βιοποικιλότητας και
   • να υποστηρίζεται η ικανοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών σε μια ισορροπημένη σχέση με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

    

   ΣΧΟΛΙΟ Η εγγυοφυσική διαχείριση των δασών, μπορεί να δημιουργήσει ποικιλότερες δομές ενδιαιτημάτων, με απομίμηση των φυσικών οχλήσεων, η οποία με τη σειρά της μπορεί να ευνοήσει την ποικιλότητα των ειδών, σε αντίθεση με την απουσία διαχείρισης.

    

   Δείκτης: 4.1.1

   Είδη χλωρίδας

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Χλωριδική ποικιλότητα (σύνολο ειδών – υποειδών) Αριθμός ειδών – υποειδών ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Υ)

    

   Δείκτης: 4.1.2

   Είδη πανίδας & ιχθυοπανίδας

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Ποικιλότητα πανίδας & ιχθυοπανίδας Αριθμός ειδών (πλην ορνιθοπανίδας) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Υ)

    

   Δείκτης: 4.1.3

   Είδη ορνιθοπανίδας

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Ποικιλότητα ορνιθοπανίδας Αριθμός ειδών ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Υ)

    

   Δείκτης: 4.1.4

   Είδη μυκοχλωρίδας

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Μυκοχλωριδική ποικιλότητα Αριθμός ειδών ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Σ)

    

   Δείκτης: 4.1.5

   Συγκρότηση δασοσκεπών και μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων, ως προς τη σύνθεση δασοπονικών ειδών, τον κατακερματισμό τους στο χώρο και την κάθετη διάρθρωσή τους

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Κατανομή της έκτασης κατά δασοπονικά είδη Έκταση κατά δασοπονικό είδος (ha)

   ή

   Ποσοστό συμμετοχής (%) ειδών

   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (Υ)
   Δημιουργούμενα κράσπεδα δάσους* Μήκος

   (ή και αναγωγή στην έκταση)

   Χιλιόμ / ha

   (Υ)
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: * Τα κράσπεδα, λωρίδες δασοσκεπών εκτάσεων στα όρια με μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις και άλλες μορφές κάλυψης γης, έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη βιοποικιλότητα.

    

   Δείκτης: 4.1.6

   Κατακόρυφη διάρθρωση (Profil) δασοσυστάδων

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Κατανομή της έκτασης των δασοσκεπών εκτάσεων σε μονώροφες / διώροφες και πολυώροφες συστάδες ha ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (Υ)
   Συμμετοχή του ορόφου των θάμνων (βλάστησης μέχρι ύψος 3 μέτρων) στη συνολική έκταση των δασοσκεπών εκτάσεων % (Υ)
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρουσία ορόφων είναι ένδειξη ποικιλομορφίας, αλλά επηρεάζει τόσο τον υδρολογικό κύκλο, όσο και τις συνθήκες κάλυψης/ προστασίας και διατροφής της άγριας ζωής. Ιδιαίτερη σημασία για τις τροφικές συνθήκες οπληφόρων ειδών της άγριας ζωής, έχει η παρουσία του ορόφου των θάμνων.

    

   K.4.2 ΒΑΘΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
   Υποκριτήριο Ο βαθμός φυσικότητας (Ημεροβία), ο οποίος αντικατοπτρίζει τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας και της δυνητικά φυσικής κατάστασης ενός δάσους, θα πρέπει να περιγράφεται, ώστε να αναγνωρίζεται ο βαθμός μεταβολής του (ή όχι) από τις ενδεχόμενες ανθρώπινες επεμβάσεις.
   Περιγραφή Βαθμός φυσικότητας σε  σχέση με

   α) βαθμό παρέμβασης/ επηρεασμού από φυσικές αιτίες και τον άνθρωπο

   β) διαδικασίες ανανέωσης (φυσική ή τεχνητή) και εν γένει  διαχείρισης

   Σημείωση Ο βαθμός απόκλισης της ¨σημερινής βλάστησης¨ από την ¨εν δυνάμει φυσική βλάστηση¨, είναι χαρακτηρισμένος ως ¨Ημεροβία¨.

    

   Δείκτης: 4.2.1

   Ταξινόμηση της έκτασης των δασών και δασικών εκτάσεων, ανάλογα με την προέλευσή τους και τη μεταβολή του ποσοστού, σε σχέση με τη συνολική έκταση ανά κατηγορία.

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Φυσικά αποθέματα (περιοχές απόλυτης προστασίας) ha ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (Υ)
   Περιοχές υπό αειφορική χρήση και διαχείριση ha (Υ)  
   Υποβαθμισμένα δασικά οικοσυστήματα ha (Υ)  
   Εκτάσεις φυσικής αναγέννησης ha (Υ)  
   Εκτάσεις τεχνητής αναδάσωσης ha (Υ)  
   Φυτείες ταχυαυξών ha (Υ)
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περιοχές υπό αειφορική χρήση και διαχείριση, σημαίνει ότι υπάρχει ισόρροπη σχέση μεταξύ παραγωγής και προστασίας και εφαρμόζονται κανόνες κυρίως φυσικής ανανέωσης/αναγέννησης. Μπορούν να αναφέρονται σε παραγωγικά δάση, αλλά και σε προστατευόμενες περιοχές, όπου επιτρέπονται παραγωγικές διαδικασίες (πχ. περιφερειακές ζώνες εθνικών δρυμών).

   Στις αναδασώσεις και στις προδιαγραφές του υλικού φύτευσης πρέπει να χρησιμοποιείται η τοπική προέλευση, εκτός εάν υπάρχουν διαθέσιμα επιστημονικά αποτελέσματα (Δοκιμές Προελεύσεων) που συνηγορούν διαφορετικά. Εφόσον η τοπική προέλευση δεν είναι διαθέσιμη και προτείνεται η χρήση υλικού μη τοπικής προέλευσης, θα πρέπει να εκτιμηθεί η πιθανότητα ζημίας στο φυσικό οικοσύστημα, ιδιαίτερα λόγω ετερομεικτικού εκφυλισμού.

    

    

    

    

   K.4.3 ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 
   Υποκριτήριο Εισαχθέντα ή μη ενδημικά ή εξωτικά δασοπονικά είδη είναι τα είδη, τα οποία απαντώνται σε μια περιοχή, που βρίσκεται εκτός της ζώνης της φυσικής εξάπλωσης τους. Αυτά τα είδη, θα πρέπει να καταγράφονται και να παρακολουθούνται.
   Περιγραφή Κατηγορίες εισαχθέντων δασοπονικών ειδών:

   • Εισαχθέντα είδη ή μη ενδημικά είδη ή εξωτικά είδη
   • Φυσικώς εισαχθέντα είδη, τα οποία δεν χρειάζονται την ανθρώπινη επέμβαση για την εξάπλωση και διατήρηση τους
   • Εισβλητικά ή χωροκατακτητικά ξενικά ή μη είδη
   • Φυτείες δασικών ειδών δένδρων

    

   Δείκτης: 4.3.1

   Αριθμός μη ενδημικών δασοπονικών ειδών στη συνολική δασική έκταση

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Μη ενδημικά είδη Αριθμός ειδών

   ή

   έκταση αναφοράς ανά είδος

   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (Υ)

    

   K.4.4 ΟΓΚΟΣ ΝΕΚΡΟΥ ΞΥΛΟΥ
   Υποκριτήριο Διατήρηση νεκρής βιομάζας στα δάση.

   Η νεκρή βιομάζα / νεκρός ξυλώδης όγκος ιστάμενων ή κατακείμενων δένδρων ή κλάδων, πρέπει να διατηρείται σε συγκεκριμένη αναλογία με τον ιστάμενο ξυλώδη όγκο (ξυλαπόθεμα) ζώντων δένδρων των συστάδων και σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην κινδυνεύει η υγεία και να μην αυξάνεται υπέρμετρα ο κίνδυνος έναρξης και μετάδοσης δασικής πυρκαγιάς.

   Περιγραφή Ως νεκρό ξύλο (deadwood) ορίζεται, η νεκρή ξυλώδης βιομάζα, η οποία βρίσκεται ιστάμενη ή κατακείμενη στην επιφάνεια του εδάφους και έχει διάμετρο μεγαλύτερη ή ίση των εφτά (7) cm.

    

   Δείκτης: 4.4.1

   Αναλογία νεκρού ξύλου, ιστάμενου και κατακείμενου και ο όγκος του στη συνολική έκταση του δάσους.

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Συνολικός όγκος νεκρής βιομάζας m3/ha ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ  (Σ)
   Ποσοστό (όγκος νεκρής βιομάζας / Ξυλαπόθεμα) % (Σ)

    

   K.4.5 ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
   Υποκριτήριο Ένα υψηλό επίπεδο γενετικής ποικιλότητας στα είδη δένδρων θα πρέπει να διατηρηθεί και να προωθηθεί.
   Περιγραφή Η διατήρηση γίνεται μέσα από τη διαχείριση των δασών και ειδικότερα, μέσω των δασοκομικών χειρισμών που διατηρούν την παρουσία ειδών με επιθυμητά χαρακτηριστικά (γενότυπο / γονίδια και φαινότυπο) και μέσω των τραπεζών γενετικού υλικού υλικών (στο εργαστήριο και στο πεδίο / συστάδες σποροπαραγωγής).

   Συνεχής απογραφή, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση δασικών γενετικών πόρων στις παρακάτω τρεις κατηγορίες:

   • Διατήρηση γενετικών πόρων επί τόπου (in situ)
   • Εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση γενετικών πόρων
   • Σποροπαραγωγικές συστάδες, σποροπαραγωγοί κήποι.

    

   Δείκτης: 4.5.1

   Συστάδες που διαχειρίζονται για τη διατήρηση και αξιοποίηση των δασικών γενετικών πόρων [δασικά γονιδιακά αποθέματα (gene reserve forests), σποροπαραγωγές συστάδες κλπ.].

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Κατανομή σποροπαραγωγών συστάδων ανά είδος και έκταση ha/είδος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Υ)
   Κατανομή σποροπαραγωγών κήπων κλώνων ανά είδος και έκταση ha/είδος (Σ)
   Τράπεζα σπερμάτων ανά είδος Είδος (Σ)

    

   K.4.6 ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ & ΠΑΝΙΔΑΣ
   Υποκριτήριο Η διατήρηση της σπανιότητας της γενετικής ποικιλότητας στα είδη χλωρίδας και πανίδας, θα πρέπει να επιτυγχάνεται με την αναχαίτιση της συρρίκνωσης και υποβάθμισης των ενδιαιτημάτων, μέσω πρακτικών μέτρων προστασίας και διαχείρισης.
   ΣΧΟΛΙΟ Για τους σκοπούς της αειφορικής δασικής διαχείρισης, αναφέρονται παρακάτω οι κατηγορίες κινδύνου, του κόκκινου καταλόγου της IUCN (International Union for Conservation of Nature), που περιλαμβάνεται ο αριθμός των απειλούμενων ειδών:

    

   1.    Εξαφανισμένα

   2.    Εξαφανισμένα είδη σε άγρια κατάσταση

   3.    Κρισίμως απειλούμενα είδη

   4.    Απειλούμενα

   5.    Τρωτά

   6.    Εγγύς Απειλούμενα

   7.    Ελάχιστα Ανησυχητικά

   8.    Ανεπαρκώς Γνωστά

   9.    Μη Αξιολογημένα

    

   Δείκτης: 4.6.1

   Αριθμός απειλούμενων ειδών χλωρίδας

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Απειλούμενα είδη χλωρίδας Αριθμός ειδών ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Υ) – (Σ)

    

   Δείκτης: 4.6.2

   Αριθμός απειλούμενων ειδών πανίδας & ιχθυοπανίδας

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Απειλούμενα είδη πανίδας & ιχθυοπανίδας Αριθμός ειδών (πλην ορνιθοπανίδας) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Υ) – (Σ)

    

    

   Δείκτης: 4.6.3

   Αριθμός απειλούμενων ειδών ορνιθοπανίδας

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Απειλούμενα είδη ορνιθοπανίδας Αριθμός ειδών ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Υ) – (Σ)

    

   K.4.7 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
   Υποκριτήριο Η βιολογική ποικιλομορφία και οι σχετιζόμενοι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι των δασών που τελούν υπό ειδικό καθεστώς προστασίας, από το νόμο ή την παράδοση, θα πρέπει μέσω ειδικών διαχειριστικών μέτρων να διατηρούνται και να αποφεύγεται η οποιαδήποτε υποβάθμισή τους.
   Περιγραφή Με το Νόμο 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020)

   «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών περιλαμβάνει τις εξής 4 κατηγορίες (Άρθρο 45):

   1.    Περιοχές προστασίας της βιοποικιλότητας

   2.    Εθνικά πάρκα

   3.    Καταφύγια άγριας ζωής και

   4.    Προστατευόμενα τοπία και προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί

    

   με μία ή περισσότερες ζώνες προστασίας και διαχείρισης από τις παρακάτω (Άρθρο 44 & 46):

   1.    Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης

   2.    Ζώνη προστασίας της φύσης

   3.    Ζώνη διαχείρισης οικοτόπων και ειδών και

   4.    Ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων.

   Σχόλιο Η διάκριση δασικών περιοχών ως προστατευόμενων, γίνεται στα πλαίσια της παγκόσμιας προσπάθειας για την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος.

   Η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN- International Union for Conservation of Nature) έχει δημιουργήσει ένα σύστημα έξι κατηγοριών για την ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών, η διαβάθμιση των οποίων βασίζεται στο βαθμό χρήσης των ενδιαιτημάτων από τον άνθρωπο και κυμαίνεται από τον ελάχιστο δυνατό, έως τον πολύ εντατικό.

   Οι κατηγορίες αυτές είναι:

   1.  Φυσικά αποθέματα απόλυτης προστασίας: Περιοχές διαχειριζόμενες κυρίως για επιστημονική έρευνα και παρακολούθηση των στοιχείων του περιβάλλοντος. Χερσαίες περιοχές και/ή θαλάσσιες που περιλαμβάνουν εξέχοντα ή αντιπροσωπευτικά οικοσυστήματα γεωλογικά ή γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και/ή είδη.

   2.  Περιοχές Άγρια Ζωής: Περιοχές διαχειριζόμενες κυρίως για την προστασία της άγριας ζωής. Μεγάλες περιοχές μη τροποποιημένου η ελαφρώς τροποποιημένου χερσαίου ή/και θαλάσσιου περιβάλλοντος, που διατηρούν το φυσικό τους χαρακτήρα και τις οικολογικές τους επιδράσεις, χωρίς μόνιμη ή σημαντική ανθρώπινη παρουσία, οι οποίες προστατεύονται και υφίστανται διαχείριση ώστε να διατηρηθεί η φυσική τους κατάσταση.

   2.  Εθνικά Πάρκα: Περιοχές διαχειριζόμενες κυρίως για την προστασία των οικοσυστημάτων και για αναψυχή. Φυσικές χερσαίες και/ή θαλάσσιες περιοχές  χαρακτηριζόμενες για να:

   i.     Προστατεύουν την οικολογική ακεραιότητα ενός ή περισσοτέρων οικοσυστημάτων για τις παρούσες και μελλοντικές γενιές.

   ii.     Αποκλείουν τις εκμεταλλεύσεις ή ενοχλήσεις που δεν συνάδουν με τους σκοπούς χαρακτηρισμού της περιοχής και

   iii.     Παρέχουν τη βάση για πνευματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ευκαιρίες επίσκεψης, οι οποίες πρέπει να είναι περιβαλλοντικά και πολιτισμικά συμβατές.

   3. Μνημεία της Φύσης: Περιοχές διαχειριζόμενες κυρίως για διατήρηση συγκεκριμένων φυσικών χαρακτηριστικών. Περιοχές που περιέχουν ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα φυσικά ή φυσικά/πολιτιστικά χαρακτηριστικά εξέχουσας ή μοναδικής αξίας, εξαιτίας της σπανιότητάς τους, της αντιπροσωπευτικότητάς τους ή της αισθητικής τους αξίας ή της πολιτισμικής σημαντικότητάς τους.

   4. Περιοχές Διατήρησης Ενδιαιτημάτων /Ειδών: Περιοχές διαχειριζόμενες κυρίως για διατήρηση, μέσω διαχειριστικών παρεμβάσεων. Χερσαίες ή/και θαλάσσιες  περιοχές που η διαχείρισή τους απαιτεί ενεργή παρέμβαση, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση των ενδιαιτημάτων και/ή να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις συγκεκριμένων ειδών

   5.Προστατευόμενα χερσαία και θαλάσσια τοπία: Τοπία χερσαία ή θαλάσσια, διαχειριζόμενα για τη διαχείρισή τους. Χερσαίες περιοχές με παράκτια ζώνη και θαλάσσιο τμήμα κατά περίπτωση, όπου η αλληλεπίδραση των ανθρώπων και της φύσης με την πάροδο του χρόνου, της έχει προσδώσει διακριτό χαρακτήρα, με σημαντική αισθητική, οικολογική και/ή πολιτισμική αξία και συχνά με υψηλή βιοποικιλότητα.

   6. Προστατευόμενες περιοχές διαχειριζόμενων πόρων: Περιοχές διαχειριζόμενες κυρίως για αειφόρο χρήση των φυσικών οικοσυστημάτων. Περιοχές που περιέχουν κατά κύριο λόγο μη τροποποιημένα φυσικά συστήματα, διαχειριζόμενες για να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, ενώ επίσης παρέχουν μια αειφόρο ροή φυσικών προϊόντων και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των ανθρωπίνων κοινωνιών.

   Αυτές τις 6 κατηγορίες αποδέχονται και οι Υπουργικές Διασκέψεις για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη, κατηγοριοποιώντας αυτές σε 5 επιμέρους κλάσεις:

   1.    Κύριος Στόχος Διαχείρισης “Βιοποικιλότητα”

   1.1.      Καμία ενεργός παρέμβαση (κατηγορία 1 IUCN)

   1.2.      Ελάχιστη παρέμβαση (κατηγορία 2 IUCN)

   1.3.      Διατήρηση μέσω ενεργούς διαχείρισης (κατηγορία 4 IUCN)

   2.    Κύριος στόχος διαχείρισης “Προστασία τοπίων και σπάνιων φυσικών σχηματισμών”(κατηγορίες 3, 5, 6 IUCN).

   3.    Κύριος στόχος διαχείρισης “Προστατευτικές λειτουργίες” (δεν εφαρμόζεται στις κατηγορίες IUCN)

    

   Δείκτης: 4.7.1

   Εκτάσεις Προστατευόμενων Περιοχών

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Περιοχές προστασίας της βιοποικιλότητας/ Δίκτυο NATURA 2000 ha Διαχειριστικά σχέδια / Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες / Σχέδια διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (Υ)
   Εθνικά Πάρκα

   Πυρήνας/ απόλυτης προστασίας

   Περιφερειακή ζώνη

    

   ha

   (Υ)
   Καταφύγια άγριας ζωής ha (Υ)
   Προστατευόμενα τοπία και προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί ha (Υ)

    

Επισκόπηση 0 απαντητικών νημάτων
 • Η συζήτηση ‘ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ’ δεν δέχεται νέα θέματα και απαντήσεις.