Αρχική Συζητήσεις 2η Δημόσια Διαβούλευση ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6: Διατήρηση των λοιπών κοινωνικο-οικονομικών λειτουργιών και συνθηκών.

 • Αυτό το θέμα είναι κενό.
Επισκόπηση 0 απαντητικών νημάτων
 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
  • #818
   grpfc
   Keymaster

   Β. Ποσοτικοί Δείκτες

   K.6.1. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
   Υποκριτήριο Η δασοπονία θα πρέπει να στοχεύει στην αναγνώριση και στο σεβασμό του εναλλακτικού ρόλου των δασών για την κοινωνία και τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει:

   • να λαμβάνει σοβαρά υπόψη το ρόλο των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας νομής και κατοχής δασικής γης,
   • να συμβάλει στην προώθηση στρατηγικών, οι οποίες στηρίζουν τις παραγωγικές δραστηριότητες, τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία,
   • να προωθεί και να διασφαλίζει την δια βίου και περιβαλλοντική εκπαίδευση,
   • να διατηρεί και να βελτιώνει την αισθητική του τοπίου και να προάγει δραστηριότητες αναψυχής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
   Περιγραφή Τα δάση ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες:

   α) Δημόσια και

   β) Μη Δημόσια (Ιδιωτικά, Δημοτικά, Κοινοτικά, Μοναστηριακά, κλπ.).

   Επί των διαφόρων ιδιοκτησιών υπάρχουν και δικαιώματα νομής, όπως είναι η κτηνοτροφία, η θήρα κ.ά.

   Κριτήριο αποτελεί η κατανομή της συνολικής έκτασης του Δάσους σε μορφές ιδιοκτησίες και υπάρχοντα δικαιώματα νομής.

    

   Δείκτης: 6.1.1

   Κατανομή της έκτασης ανά μορφή  ιδιοκτησίας σε επίπεδο δάσους

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Έκταση ανά μορφή ιδιοκτησίας ha ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ (Υ)

    

   Δείκτης: 6.1.2

   Μέγεθος ιδιοκτησιών και κατανομή ιδιοκτησιών σε κλίμακες μεγέθους σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Μέγεθος ιδιοκτησιών

   Κατανομή ιδιοκτησιών σε κλίμακες μεγέθους

   Έκταση και κατανομή

   (ha, %)

   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚA ΣΧΕΔΙA / ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

   (Σ)

    

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

   Βαθμίδες μεγέθους επιφάνειας (ha):

   0-10

   11-20

   21-50

   51-100

   101-500

   501-1000

   1000-1500

   1500 και πλέον

    

   K.6.2. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
   Υποκριτήριο Η Δασοπονία θα πρέπει να στοχεύει στην αειφορική  αξιοποίηση των φυσικών πόρων, κυρίως του εδάφους, με τους πιο αποδοτικούς κλάδους παραγωγής. Αυτό δύναται να επιτευχθεί με την κατά χώρο και χρόνο τάξη του δάσους μέχρι και τη βιομηχανική επεξεργασία και παραγωγή εξειδικευμένων, ξυλωδών και μη ξυλωδών, διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων, υψηλής προστιθέμενης αξίας, προς ικανοποίηση των αυξημένων απαιτήσεων της κοινωνίας.
   Περιγραφή Η παραγωγή και διάθεση στην αγορά προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, αποτελεί βασική συνδρομή του δάσους στην οικονομική δραστηριότητα, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτό πιστοποιείται αρχικά με την αξία που αποκτούν τα διατιθέμενα στην αγορά προϊόντα, δηλαδή με την Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (ΑΑΠ) της Δασικής εκμετάλλευσης, η οποία δίνει και το βασικό μέτρο συνδρομής της δασοπονίας στην τοπική αλλά και στην Εθνική οικονομία. Δεδομένου ότι οι Δασικοί Συνεταιρισμοί αποτελούν ένα ιδιαίτερο κλάδο της εθνικής οικονομίας, τότε η συνδρομή της Δασικής εκμετάλλευσης στην Εθνική οικονομία μετριέται από το καθαρό αποτέλεσμα της παραγωγής σε όρους Ακαθάριστης Δασικής Προσόδου (ΑΔΠ).

   Άλλοι τρεις δείκτες βοηθούν στην οικονομική ανάλυση και τον έλεγχο οικονομικότητας και κατ’ επέκταση και της βιωσιμότητας (έννοια ταυτόσημη με την έννοια της αειφορίας) της δασικής εκμετάλλευσης: Η Ακαθάριστη Δασική Πρόσοδος (ΑΔΠ), η Καθαρή Δασική Πρόσοδος (ΚΔΠ) και η Αξία του Ξυλώδους κεφαλαίου (ΑΞΚ).

   Η ΑΔΠ προκύπτει από την ΑΑΠ αφαιρώντας τη δαπάνη συγκομιδής, ενώ η ΚΔΠ αποδίδεται αν από την ΑΔΠ αφαιρεθεί η δαπάνη διοίκησης. Το ξυλώδες κεφάλαιο αποτελεί βασικό συντελεστή παραγωγής και κάθε μεταβολή του επηρεάζει καθοριστικά το τελικό αποτέλεσμα παραγωγής της δασικής εκμετάλλευσης.

   Δείκτης: 6.2.1

   Ακαθάριστη αξία παραγωγής

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Ακαθάριστη αξία παραγωγής (ΑΑΠ) = (Παραγόμενα προϊόντα) * (Αξία προϊόντων) Ευρώ (συνολικά)

   +

   Ευρώ/ έτος/ ha

   +

   Ευρώ / m3

   Λογιστικό Σύστημα Δασικών Εκμεταλλεύσεων / τηρουμενα βιβλια και αρχεια (Υ) – (Σ)

    

   Δείκτης: 6.2.2

   Ακαθάριστη δασική πρόσοδος

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

    

   Ακαθάριστη δασική πρόσοδος (ΑΔΠ) = (ΑΑΠ) – Δαπάνη  συγκομιδής Ευρώ (συνολικά)

   +

   Ευρώ/ έτος/ ha

   +

   Ευρώ / m3

   ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ / ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ (Υ) – (Σ)

    

   Δείκτης: 6.2.3

   Καθαρή δασική πρόσοδος

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Καθαρή δασική πρόσοδος (ΚΔΠ) =

   ΑΔΠ – Δαπάνη Διοίκησης

   Ευρώ (συνολικά)

   +

   Ευρώ/ έτος/ ha

   +

   Ευρώ / m3

   ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ / ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ (Υ-Σ)
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως δαπάνη διοίκησης θα πρέπει να λαμβάνεται αυτή η δαπάνη που επιβαρύνει την παραγωγή αγαθών που συνυπολογίζονται στην ΑΔΠ.

    

   Δείκτης: 6.2.4

   Αξία Ξυλώδους Κεφαλαίου

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Αξία Ξυλώδους Κεφαλαίου (ΑΞΚ) (ξυλαπόθεμα) * (αξία ανά μονάδα όγκου) Ευρώ (συνολικά)

   Ευρώ / m3

   ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ / ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ (Υ)

    

   K. 6.3 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΑΣΗ
   Υποκριτήριο Η βιώσιμη ανάπτυξη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο προϋποθέτει την αύξηση της δασικής παραγωγής, μέσω των επενδύσεων σε έργα, προγράμματα και υποδομές στο δασικό τομέα.
   Περιγραφή Οι δαπάνες που διατίθενται στη δασοπονία για εκτέλεση δασικών έργων, πρέπει να συνδέονται με τους στόχους που εξυπηρετούν και είναι χρήσιμο να διακρίνονται σε τέσσερις  βασικούς τομείς δράσης.

   1.   Επενδύσεις που στοχεύουν στην αύξηση και βελτίωση της παραγωγής (με διάκριση επιμέρους τομέων παραγωγής (ξύλο, κτηνοτροφία κλπ.).

   2.   Επενδύσεις που στοχεύουν στην αύξηση και βελτίωση της προστασίας.

   3.   Επενδύσεις που στοχεύουν στην αύξηση και βελτίωση της προσφερόμενης αναψυχής και

   4.   Επενδύσεις για υποδομές που εξυπηρετούν το σύνολο των τομέων δράσης της δασικής εκμετάλλευσης (δασική έρευνα, εκπαίδευση, δρόμοι, κτίρια κλπ.)

    

    

   Δείκτης: 6.3.1

   Σύνολο χρηματοδοτήσεων στα δάση και στη δασοπονία

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

    

   Ύψος χρηματοδοτήσεων Ευρώ / έτος ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ (Υ)
   Κατανομή χρηματοδοτήσεων κατά τομέα Ευρώ / έτος / τομέα (Υ)
   Πηγές χρηματοδότησης (Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα) Πηγή χρηματοδότησης (Υ)

    

   K.6.4 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
   Υποκριτήριο Επίτευξη πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και τηρουμένων όλων των απαραίτητων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας θέσεων εργασίας, ανεξαρτήτως φύλου, συμπεριλαμβανομένων των νέων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και εξασφάλιση της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας.

   Συμμόρφωση με όλες τις θεμελιώδεις συμβάσεις του ILO- International Labour Organization (ΔΟΕ-Διεθνής Οργανισμός Εργασίας) για τα δικαιώματα των εργαζομένων.

   Περιγραφή Το εργατικό δυναμικό περιγράφεται στις παρακάτω τρεις (3) κατηγορίες ανά κατηγορία εκπαίδευσης:

   1.    Προσωπικό διοίκησης και προστασίας

   2.    Απασχόληση στη συγκομιδή ξύλου

   3.    Απασχόληση σε άλλα έργα (π.χ. έργα αναψυχής, αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασώσεις, κλπ.)

    

   Δείκτης: 6.4.1.

   Εργασία ανά κατηγορία στο δασικό τομέα και μεταβολή την τελευταία 10ετία

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Συνολικός αριθμός εργαζομένων Αριθμός ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ / ΜΗΤΡΩΟ ΔΑ.Σ.Ε. ΚΑΙ ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ (Υ)
   Αριθμός εργαζομένων ανά κατηγορία και επίπεδο σπουδών Αριθμός (Υ)
   Ποσοστό % (Υ)
   Μεταβολή στην εργασία ανά 10ετία % (Υ)
   Δείκτης: 6.4.2

   Είδος και αριθμός σεμιναρίων επιμόρφωσης, στα οποία συμμετέχουν ετησίως εργαζόμενοι, ιδιοκτήτες δασών και διαχειριστές δασών.

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Συνολικός αριθμός δηλώσεων συμμετοχής Αριθμός ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ / ΜΗΤΡΩΟ ΔΑ.Σ.Ε. (Σ)
   Αριθμός συμμετεχόντων Αριθμός (Υ)
   Είδος και αριθμός σεμιναρίων επιμόρφωσης Αριθμός / μερική περιγραφή (Υ)

    

   K.6.5 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
   Υποκριτήριο Απαιτείται στα πλαίσια της αειφορικής διαχείρισης των δασών, η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και η προαγωγή των πλέον ασφαλέστερων συνθηκών εργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη των ατυχημάτων για όλους τους εργαζομένους του δασικού τομέα.

   Συμμόρφωση με όλες τις θεμελιώδεις συμβάσεις του ILO- International Labour Organization (ΔΟΕ-Διεθνής Οργανισμός Εργασίας) για τα δικαιώματα των εργαζομένων.

   Περιγραφή

    

   Δείκτης: 6.5.1

   Τήρηση προληπτικών μέτρων

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Τήρηση των μέτρων ασφαλείας από τους δασεργάτες κατά τη διεξαγωγή δασικών εργασιών (Κράνη ασφαλείας, γάντια, προστατευτικά ματιών και προσώπου, ρουχισμός έντονου χρώματος, υποδήματα ασφάλειας, ζώνες ασφάλειας, ενδύματα που παρέχουν προστασία από ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ.) Ναι/Όχι ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ / ΔΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ / ΜΗΤΡΩΟ ΔΑ.Σ.Ε. ΚΑΙ ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ (Υ)

    

   Δείκτης: 6.5.2

   Αριθμός ετήσιων δηλωθέντων ατυχημάτων στο δασικό τομέα και μεταβολές

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Αριθμός δηλωθέντων ατυχημάτων ανά κατηγορία:

   1.     Υλοτομία – Συγκομιδή – Μεταφορά

   2.     Θήρα

   3.     Πυρκαγιές

   4.     Κτηνοτροφία

   5.     Άλλες (αναδασώσεις, επιτήρηση προστατευόμενων περιοχών κλπ.)

   Αριθμός ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /  ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ / ΔΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ / ΜΗΤΡΩΟ ΔΑ.Σ.Ε. ΚΑΙ ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ (Υ)
   Μεταβολή ανά 10ετία % (Υ)

    

   Δείκτης: 6.5.3

   Ετήσιος αριθμός δασικών υπαλλήλων, δασεργατών, δασοκτημόνων και διαχειριστών δασών, που συμμετείχαν σε μαθήματα πρώτων βοηθειών ή σε σεμινάρια υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Αριθμός συμμετεχόντων Αριθμός ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ (Υ)
   Ποσοστό % (Υ)

    

Επισκόπηση 0 απαντητικών νημάτων
 • Η συζήτηση ‘ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ’ δεν δέχεται νέα θέματα και απαντήσεις.