1.  Συνεχής βελτίωση της αειφορικής διαχείρισης των δασών
  2. Ενίσχυση και βελτίωση της θετικής εικόνας της δασοπονίας
  3. Χρήση του ξύλου ως ανανεώσιμης πρώτης ύλης
  4. Δημιουργία ενός οργάνου μάρκετινγκ για το ξύλο και τα δασικά προϊόντα
  5. Διασφάλιση των καταναλωτών ότι τα πιστοποιημένα προϊόντα προέρχονται από αειφορικά διαχειριζόμενα δάση και όχι από ¨αμφιλεγόμενες πηγές¨
  6. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για την προστασία των Δασών
  7. Εναρμόνιση της Δασικής Υπηρεσίας με Διεθνείς πρακτικές και κατευθύνσεις