Η Ελλάδα μέχρι σήμερα, είναι η μοναδική χώρα της Δυτικής Ευρώπης και από τις ελάχιστες Ευρωπαϊκές χώρες συνολικά, που έδειχνε ελάχιστο ενδιαφέρον για τη δασική πιστοποίηση, καθώς δεν είχε προχωρήσει στη δημιουργία ενός Εθνικού δασικού πιστοποιητικού συστήματος, ενώ παράλληλα έχει θέσει ως βασικούς στόχους της Εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής και Στρατηγικής για τα Δάση την πράσινη ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι:

1. η ανάπτυξη ενός Εθνικού συστήματος πιστοποίησης, με το οποίο θα πιστοποιείται η αειφορική διαχείριση των δασών της χώρας, σύμφωνα με τα Πανευρωπαϊκά Κριτήρια Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης, που καθορίστηκαν με τις αποφάσεις των Διϋπουργικών Συνδιασκέψεων του Ελσίνκι και της Λισσαβόνας το 1993 και 1998 αντίστοιχα για την Προστασία των Δασών της Ευρώπης και τις οποίες έχει αποδεχθεί και προσυπογράψει η χώρα μας.

2. Η δημιουργία ενός συστήματος πιστοποίησης για τα παραγόμενα δασικά προϊόντα, που προέρχονται από αειφορικά διαχειριζόμενα δάση και ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες σε όλη την αλυσίδα επιτήρησης μέχρι το τελικό προϊόν, που διατίθεται στον τελικό καταναλωτή.