ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ

Υποστηρίζει τα Εθνικά συστήματα πιστοποίησης των δασών που αναπτύχθηκαν μέσω διαδικασιών των ενδιαφερομένων (δίκαιη & ισορροπημένη αντιπροσώπευση κοινωνικών εταίρων σύμφωνα με την εφαρμογή της Agenda 21 της Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη – Ρίο ντε Τζανέϊρο 1990) και προσαρμοσμένων στις τοπικές ιδιαιτερότητες και συνθήκες, τα οποία είναι ικανά να υπάρχουν και να λειτουργούν και εκτός της δομής του.

Πιστεύει ότι η δασική πιστοποίηση πρέπει να είναι Εθνικού/τοπικού χαρακτήρα. Γι’ αυτό επιλέγει να συνεργάζεται με Εθνικούς οργανισμούς για να προωθεί την αειφορική διαχείριση των δασών. Η πιστοποίηση των δασών βρίσκεται στον πυρήνα του. Παρέχει στους δασοκτήμονες, από τους πιο μεγάλους έως τους πιο μικρούς, ένα εργαλείο για να αποδείξουν τις υπεύθυνες πρακτικές τους, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τις εταιρείες να αγοράζουν προϊόντα αειφορικής διαχείρισης και επεξεργασίας.

Η πιστοποίηση των δασικών προϊόντων είναι μια προαιρετική διαδικασία με προσανατολισμό την αγορά, που αποβλέπει στην προώθηση της αειφορικής δασικής διαχείρισης.

Στο PEFC, χρησιμοποιούνται όλες οι Διακυβερνητικές πρωτοβουλίες, τις οποίες έχουν δημιουργήσει και αποδεχθεί οι διάφορες κυβερνήσεις και επάνω σε αυτές προσαρμόζονται οι επιμέρους ανά περιοχή Εθνικές αρχές διαχείρισης και προστασίας των δασών.

Επίσης, στο PEFC όλες οι διαδικασίες διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17011. Αυτό σημαίνει ότι, οι παραπάνω διαδικασίες πραγματοποιούνται από τους Εθνικούς Οργανισμούς Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ για την χώρα μας), που είναι μέλη του Διεθνούς ή Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη Διαπίστευση (IAFInternational Accreditation Forum).